Neo Pentan

Đun nóng dung dịch chứa 0,15 mol glucozơ với AgNO3 trong dung dịch NH3 (dư) thì khối lượng Ag tối đa thu được là

A. 16,2 gam.       B. 21,6 gam.

C. 10,8 gam.       D. 32,4 gam.

Neo Pentan chọn trả lời