Trần Quang Nam

Dung dịch có độ chuẩn 10 mg/l tương đương với dung dịch có bao nhiêu ppm?

Trần Quang Nam đã hỏi