Neo Pentan

Dung dịch FeCl2 không tham gia phản ứng với

A. dung dịch NaOH.         B. khí Cl2.

C. dung dịch KMnO4/H2SO4.         D. dung dịch HCl.

Neo Pentan đã chọn câu trả lời