Neo Pentan

Dung dịch X chứa a mol Ba(OH)2. Dung dịch Y chứa hỗn hợp gồm a mol NaOH và a mol Ba(OH)2. Sục khí CO2 đến dư vào dung dịch X cũng như dung dịch Y, sự phụ thuộc số mol kết tủa và số mol khí CO2 ở cả hai thí nghiệm được biểu thị theo hai đồ thị sau:

Giá trị của x là

A. 0,36.       B. 0,34.       C. 0,40.       D. 0,38.

Neo Pentan chọn trả lời