Neo Pentan

Dung dịch X chứa FeCl2, AlCl3 và HCl có cùng nồng độ mol. Thêm 23 gam Na vào dung dịch X thu được 23,76 gam kết tủa gồm 2 chất. Khối lượng chất tan có trong dung dịch X là

A. 44,55 gam         B. 47,52 gam

C. 50,19 gam         D. 53,46 gam

hanhtruong trả lời