Neo Pentan

Este X có công thức phân tử C3H6O2. Thủy phân X trong dung dịch NaOH dư, thu được sản phẩm gồm natri axetat và ancol Y. Công thức của Y là .

A. C3H5(OH)3.       B. C2H5OH.       C. C3H7OH.       D. CH3OH.

Neo Pentan chọn trả lời