Neo Pentan

Este X mạch hở, có công thức phân tử C4H6O2, thủy phân este X trong dung dịch axit (H2SO4), thu được hai sản phẩm hữu cơ đều có khả năng khử được AgNO3 (trong NH3) thành bạc kim loại, khi đun nóng. Công thức cấu tạo của X là

A. HCOOC(CH3)=CH2.       B. HCOOCH=CHCH3.

C. HCOOCH2CH=CH2.       D. CH3COOCH=CH2.

Neo Pentan chọn trả lời