kunnobita

nung hh X gồm etanol,propan1-ol, butan1-ol và pentan 2-ol . Oxi hoá k hoàn toàn 1 lượng X bằng CuO nung nóng, sau 1 thời gian thu được H2O và hh Y gồm 4 andehit tương ứng và 4 ancol dư, đốt cháy hoàn toàn Y cần dùng vừa đủ 21 lít O2 thu đc H2O và 15,12 lít CO2. Mặt khác cho toàn bộ lượng Y trên pứ vs lượng dư đ AgNO3 trong NH3 đun nóng, sau pứ hoàn toàn thu đc m gam Ag, gtri m là

Neo Pentan trả lời