Neo Pentan

Cho các phát biểu sau:

(a) Glucozơ vừa có tính oxi hóa, vừa có tính khử.

(b) Glucozơ tác dụng với H2 (dư) có xúc tác Ni đun nóng, thu được axit gluconic.

(c) Dung dịch của glyxin không làm đổi màu dung dịch phenolphtalein.

(d) Trong công nghiệp, axit axetic được điều chế bằng cách lên men giấm ancol etylic.

(e) Xenlulozơ tác dụng với anhiđrit axetic, sản phẩm dùng để điều chế thuốc súng không khói.

Số phát biểu đúng là

A. 5.                            B. 3.

C. 4.                            D. 2.

hongtam2509 đã trả lời