duongd062

Hai nguyên tố thuộc hai chu kì liên tiếp và hai nhóm liên tiếp trong bảng tuần hoàn. Tổng số hạt proton trong hai nguyên tử là 21. Xác định vị trí tên hai nguyên tố .

Neo Pentan đã chọn câu trả lời