Thien DOng

Hấp thụ hết 4,48 lít buta-1,3-đien (đktc) vào 250ml dung dịch Br2 1M trong điều kiện thích hợp đến khi dung dịch brom mất màu hoàn toàn. Thu được hỗn hợp sản phẩm X (gồm hai sản phẩm cộng kiểu 1,2 và 1,4) trong đó khối lượng sản phẩm cộng kiểu 1,4 gấp 4 lần khối lượng sản phẩm kiểu cộng 1,2. Khối lượng của sản phẩm cộng 1,2 có trong hõn hợp X là

A.12,84 gam.

B. 16,05 gam.

C. 1,605 gam.

D. 6,42 gam.

Neo Pentan trả lời