binhonepice

Hấp thụ hoàn toàn V lít CO2 (đktc) vào 200ml dung dịch chứa NaOH 1M, Na2CO3 0,5M. Sau khi phản ứng kết thúc phản ứng làm bay hơi hết hơi nước thu được 19,9 gam chất rắn.

a) Tính V

b) Sục từ từ V lít CO2 vào 200ml dung dịch Ba(OH)2 x(M) thu được 7,88 gam kết tủa trắng. Tính x và xác định khối lượng dung dịch Ba(OH)2 tăng hay giảm bao nhiêu gam

Neo Pentan đã chọn câu trả lời