Neo Pentan

Hấp thụ toàn bộ khí CO2 vào dung dịch Ca(OH)2 aM, khối lượng kết tủa tạo ra phụ thuộc vào thể tích khí CO2 được biểu diễn bằng đồ thị sau

Giá trị của V1 là

A. 6,72.         B. 11,20.         C. 10,08.          D. 8,96.

ttntan123 đã trả lời