đỗ trần quyết

Hãy viết cấu hình elctron của các nguyên tử 20R và xác định vị trí của trong bảng hệ thông tuần hoàn loại nguyên tố (kim loại, phi kim, khí hiếm, nguyên tổ s, nguyên tố p, nguyên tô đ).

Neo Pentan sửa câu hỏi