Neo Pentan

Hiđro hóa hoàn toàn chất hữu cơ X (C, H, O) mạch hở cần dùng 0,48 mol H2 (Ni, t°) thu được chất hữu cơ Y. Lấy toàn bộ Y tác dụng với dung dịch NaOH đun nóng (vừa đủ), cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được một ancol T duy nhất có tỉ khối so với metan bằng 5,75 và hỗn hợp Z gồm hai muối của hai axit cacboxylic có cùng số nguyên tử cacbon (có mạch không phân nhánh và không là đồng phân của nhau). Đốt cháy toàn bộ Z thu được CO2; 11,88 gam H2O và 19,08 gam Na2CO3. Tổng số nguyên tử có trong chất hữu cơ X là

A. 26.       B. 28.       C. 27.         D. 25.

Neo Pentan đã chọn câu trả lời