Neo Pentan

Hiđro hóa hoàn toàn m gam triolein cần dùng tối đa 0,15 mol H2 (Ni, t°). Giá trị m là

A. 44,2.       B. 44,5.       C. 42,1.       D. 42,9.

Neo Pentan chọn trả lời