rosiesndaisies

Hoà tan 25,2 (gam) Fe vào dung dịch H2SO4 10% (loãng), vừa đủ. Sau khi kết thúc phản ứng thu được dung dịch A. Làm lạnh dung dịch A đến t độ C thu được 55,6 (gam) chất rắn tách ra và còn lại dung dịch muối sunfat bão hoà có nồng độ 9,275%.

Xác định độ tan của FeSO4 ở t độ C

Neo Pentan đã chọn câu trả lời