Jean Kydal

Hoà tan 2,56 gam kim loại đồng vào 25,2 gam dung dịch HNO3 nồng độ 60% thu được dung dịch A. Thêm 210ml dung dịch NaOH 1M vào dung dịch A. Sau khi các phản ứng kết thúc, đem cô cạn hỗn hợp thu được chất rắn X. Nung X đến khối lượng không đổi thu được 17,4 gam chất rắn Y. Tính nồng độ % các chất trong dung dịch A.

nguyễn huỳnh đăng khoa đã trả lời