Sakura

Hoà tan 2m gam KOH vào m gam HCl thu dung dịch X. Thêm 0,5 mol Na vào X thu dung dịch Y chứa 71,24 gam chất rắn. Tìm giá trị của m?

Neo Pentan đã chọn câu trả lời