kimmy4097

Hoà tan 4,32g Mg bằng dung dịch HNO3 loãng, dư thu được V lít khí NO (ở điều kiện tiêu chuẩn) và dung dịch X. Cô cạn dung dịch X thu được 27,84 gam muối. Viết phương trình phản ứng xảy ra và tính V

Neo Pentan đã chọn câu trả lời