hoahoconline

Hòa tan a gam Mg trong dung dịch H2SO4 65% (vừa đủ, khối lượng riêng 1,5 g/ml). Sau phản ứng thu được 0,1 mol S; dung dịch X và có khí mùi xốc thoát ra. Hấp thụ hết lượng khí này trong dung dịch Ca(OH)2 dư thu được 0,1 mol kết tủa. Tính thể tích dung dịch H2SO4.

Neo Pentan đã chọn câu trả lời