lolyne

Hòa tan a mol Mg vào 200 ml dung dịch chứa Cu(NO3)2 1M và AgNO3 0,5M, sau 1 thời gian thu được 6 gam chất rắn và dung dịch X. Thêm 1 lượng vừa đủ KOH vào X rồi đem nung kết tủa đến khi khối lượng không đổi thì thu được 28,8 gam hỗn hợp oxit. Giá trị của a là

A. 0,3       B. 0,25       C. 0,4        D. 0,5

lolyne sửa câu hỏi