Neo Pentan

Hòa tan hết hỗn hợp gồm 8,82 gam Al và 14,4 gam Fe(NO3)2 trong dung dịch NaHSO4, sau khi kết thúc phản ứng thu được dung dịch X chỉ chứa các muối trung hòa và hỗn hợp khí Y gồm hai đơn chất khí. Tỉ khối của Y so với H2 bằng a. Dung dịch X hòa tan tối đa 1,92 gam bột Cu. Nếu cho dung dịch Ba(OH)2 dư vào X, thu được 297,14 gam kết tủa. Giá trị của a là

A. 6,2.       B. 11,4.       C. 7,5.       D. 8,8.

Neo Pentan chọn trả lời