Neo Pentan

Hòa tan hết m gam hỗn hợp rắn X gồm Mg, Al và Zn cần dùng dung dịch HCl 14,6% thu được (18m + 8,74) gam dung dịch Y và 3,36 lít khí H2 (đktc). Giá trị của m là.

A. 3,88 gam            B. 4,70 gam

C. 3,82 gam            D. 5,40 gam

Neo Pentan đã chọn câu trả lời