Neo Pentan

Hòa tan hoàn toàn 38,72 gam hỗn hợp X gồm Cu và các oxit sắt trong 296 gam dung dịch HNO3 31,5%, thu được dung dịch Y chỉ chứa các muối của kim loại và 0,12 mol hỗn hợp khí gồm NO2 và NO. Cho dung dịch NaOH dư vào Y, sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, lọc lấy kết tủa nung trong không khí đến khi thu được chất rắn có khối lượng không đổi là 41,6 gam. Mặt khác, nếu cô cạn Y được chất rắn khan Z, nung Z đến khi khối lượng không thay đổi thì thu được chất rắn có khối lượng nhỏ hơn Z là 72,8 gam. Nồng độ phần trăm của Fe(NO3)3 trong Y là

A. 15,12%.       B. 23,43%.       C. 4,36%.       D. 22,22%.

Lê Văn Công đã trả lời