ngochlbn

Hòa tan hoàn toàn hỗn hợp gồm 4 gam chứa Fe và FeO bằng 250ml dung dịch HCl 1M, thu được dung dịch X và 0,02 mol khí H2. Cho dung dịch AgNO3 dư vào X, thu được a mol khí NO (sản phẩm khử duy nhất của N+5) và kết tủa. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Giá trị của a là?

A. 0,03        B. 0,02        C. 0,04        D. 0,05

Neo Pentan chọn trả lời