Hòa tan hoàn toàn m gam hỗn hợp E gồm C, S, P trong 35 gam dung dịch HNO3 a% (đun, nóng) thu được 0,32 mol hỗn hợp khí (trong đó có một khí màu nâu đỏ) và dung dịch F có khối lượng giảm 13,01 gam so với dung dịch ban đầu. Cho F tác dụng vừa đủ với 425 ml dung dịch Ba(OH)2 0,2M thu được 13,675 gam kết tủa

a) Viết phương trình hóa học (cân bằng và ghi rõ điều kiện)

b) Xác định giá trị a ?

Neo Pentan đã bình luận