hybird1

Hòa tan hoàn toàn m gam P2O5 vào 200ml dung dịch Y (gồm KOH 0,15M và Na3PO4 0,2M). Sau phản ứng, khối lượng chất tan trong dung dịch tăng 0,22 gam. Bỏ qua sự thủy phân của muối. Giá trị của m là

A. 0,355         B. 0,3         C. 0,155         D. 0,710

Neo Pentan chọn trả lời