Tran Duc Trung

Hòa tan hỗn hợp X gồm 11,2g kim loại M và 69,6g oxit MxOy của kim loại đó trong dung dịch HCl dư thu được 4,48 lít H2 (điều kiện tiêu chuẩn), còn nếu hòa tan trong dung dịch HNO3 dư thu được 6,72 lít NO (điều kiện tiêu chuẩn). Xác định M và MxOy

Neo Pentan đã chọn câu trả lời