Hoàng Tuấn Việt

Hòa tan hỗn hợp X gồm FeSO4, FeO, Fe(OH)2, FeCO3 và Fe3O4 (trong đó Fe3O4 chiếm 1/4 tổng số mol hỗn hợp) vào dung dịch H2SO4 đặc nóng, thu được 388,4 gam dung dịch Y chỉ chứa một chất tan, thoát ra 11,2 lít (ở đktc) hỗn hợp khí gồm CO2 và SO2 (sản phẩm khử duy nhất của S+6) có tỉ khối so với H2 là 30. Làm lạnh dung dịch Y xuống 20°C thấy tách ra x gam tinh thể Fe2(SO4)3.9H2O và còn lại y gam dung dịch Z. Biết rằng độ tan (khối lượng chất tan tối đa tan trong 100 gam nước) của Fe2(SO4)3 ở 20°C là 138 gam. Giá trị của x
gần nhất với giá trị nào sau đây?

A. 112,4.       B. 168,6.       C. 84,3.       D. 224,8

Neo Pentan chọn trả lời