giaitoan1234

Hỗn hợp A chứa 2 ancol no, đơn chức, mạch hở. Để đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp A cần dùng vừa hết 3,36 lít O2 (đktc). Trong sản phẩm cháy, khối lượng CO2 hơn khối lượng H2O là 1,88 gam.

(a) Xác định % khối lượng từng ancol trong hỗn hợp ban đầu.

(b) Xác định khối lượng hỗn hợp. A.

(c) Xác định CTPT và % khối lượng của từng chất trong A nếu biết rằng hai ancol đó khác nhau 2 nguyên tử C.

giaitoan1234 chọn trả lời