Nhật Gà

Hỗn hợp E chứa ba chất hữu cơ (MX < MY < MZ), mạch hở phần tử chỉ chứa nhóm chức este. Cho 36,26 gam hỗn hợp E (chứa m gam chất Z) tác dụng với vừa đủ với dung dịch NaOH, thu được m gam hỗn hợp X chứa ba muối có cùng số nguyên tử cacbon và 19,4 gam hỗn hợp Y chứa hai ancol có tỉ lệ mol 4. Đốt cháy hoàn toàn m gam X cần vừa đủ 0,665 mol O2, thu được Na2CO3, 23,76 gam CO2 và 9,18 gam H2O. Biết tổng số nguyên tử oxi trong hai ancol không quá 3. Giá trị lớn nhất của m là
A. 9,54.                   B. 6,96.            C. 9,96.            D. 7,38.

Neo Pentan đã bình luận