haihoang2000

Hỗn hợp E chứa ba peptit mạch hở được tạo bởi từ glyxin, alanin, valin trong đó có hai peptit có cùng số nguyên tử cacbon, tổng số nguyên tử oxi của ba peptit là 10. Thủy phân hoàn toàn 23,06 gam E với 400ml NaOH 1M, cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được, lấy phần rắn đem đốt cháy cần 0,87 mol O2 thu được Na2CO3 và 1,5 mol hỗn hợp T gồm CO2, H2O, N2. Phần trăm khối lượng peptit có khối lượng nhỏ nhất là

A. 57,24%         B. 56,98%       C. 65,05%        D. 45,79%

Shiro trả lời