Ducanhdg

Hỗn hợp E gồm axit panmitic, axit stearic và triglixerit X. Cho m gam E tác dụng hoàn toàn với dung dịch NaOH vừa đủ thu được (2m – 53,2) gam hỗn hợp 2 muối. Nếu đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp muối thì cần vừa đủ 4,96 mol O2 thu được H2O và 10,6 gam Na2CO3. Khối lượng của chất có phân tử khối nhỏ nhất trong E là

A. 11,36 gam    B. 20,48 gam

C. 33,36 gam   D.  10,24 gam

Neo Pentan chọn trả lời