Neo Pentan

Hỗn hợp E gồm ba este X, Y, Z trong đó X đơn chức, Y và Z hai chức. Xà phòng hóa hoàn toàn 7,4 gam E bằng một lượng vừa đủ 120 ml dung dịch KOH 1M thu được hỗn hợp T gồm 2 ancol đơn chức, kế tiếp trong dãy đồng đẳng và 12,06 gam hỗn hợp G gồm 3 muối. Cho toàn bộ T vào bình đựng kim loại Na dư, sau phản ứng có 0,56 lít khí thoát ra và khối lượng bình tặng1,83 gam. Đốt cháy hoàn toàn G bằng một lượng vừa đủ O2 thu được K2CO3 và 9,38 gam hỗn hợp CO2 và H2O. Thành phần phần tram khối lượng của este có phân tử khối lớn nhất trong E là

A. 16,49%.       B. 49,46%.       C. 35,68%.       D. 32,97%.

Neo Pentan chọn trả lời