Nguyen Thi Thai

Hỗn hợp E gồm este X đơn chức và este Y hai chức (đều no, mạch hở). Đốt cháy hoàn toàn m gam E bằng oxi, thu được CO2 và 18 gam H2O. Mặt khác, thủy phân hoàn toàn m gam E cần dùng 350 ml dung dịch NaOH 1M, đun nóng. Sau phản ứng, thu được hai ancol kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng và 25,7 gam hỗn hợp F gồm hai muối của hai axit cacboxylic có cùng số nguyên tử cacbon. Thành phần % theo khối lượng của X trong E gần nhất với giá trị nào sau đây?

A. 40%.         B. 50%.          C. 45%.         D. 35%.

nhatan trả lời