Neo Pentan

Hỗn hợp E gồm hai chất hữu cơ no, mạch hở là amin X và hidrocacbon Y. Đốt cháy hoàn toàn 4,06 gam E thu được 5,376 lít CO2 và 5,58 gam H2O. Biết X chiếm 40% về số mol trong E và có số nguyên tử cacbon ít hơn so với Y. Số gam của amin X có trong 0,1 mol hỗn hợp E là

A. 1,76.       B. 2,36.       C. 1,46.       D. 2,96.

Neo Pentan chọn trả lời