lythanhthanh2021

Hỗn hợp E gồm hai este đều hai chức, mạch hở, không no, không phân nhánh (không có nhóm chức nào khác). Đốt 29,5 gam hỗn hợp X cần dùng 1,275 mol O2 thu được 2,1 mol hỗn hợp CO2 và H2O. Mặt khác, đun nóng 29,5 gam hỗn hợp X với dung dịch NaOH vừa đủ thu được 11,6 gam hỗn hợp Y gồm hai ancol no, có cùng số nguyên tử cacbon và dung dịch Z. Cô cạn Z thu được hỗn hợp rắn T gồm ba chất. Đốt T cần 0,75 mol O2 thu được Na2CO3, CO2, H2O. Phần trăm khối lượng chất rắn có phân tử khối lớn nhất trong T là:

A. 41,59%     B.15,68%   C. 14,45%   D. 40,84%

lythanhthanh2021 đã trả lời