Neo Pentan

Hỗn hợp E mạch hở gồm hai peptit A và B. Thủy phân hoàn toàn 0,64 mol E cần dùng 2 lít dung dịch chứa NaOH 1M và KOH 0,52M, thu được dung dịch X. Cô cạn dung dịch X thu được m gam hỗn hợp của các muối Gly, Ala và Val. Nếu đốt cháy hoàn toàn 190,68 gam E, thu được CO2, H2O và N2 trong đó khối lượng CO2 nhiều hơn nước là 227,16 gam. Gíá trị m là

A. 382,94.     B. 384,96.     C. 380,94.     D. 380,96.

Neo Pentan đã chọn câu trả lời