minazam

Hỗn hợp khí A gồm CxH2x+2 và CyH2y đều mạch hở. Hỗn hợp B gồm O2 và O3. Tỷ khối hơi của A và B so với H2 tương ứng bằng 11,25 và 18. Đốt cháy hoàn toàn 4,48 lít hỗn hợp A cần vừa đủ V lít hỗn hợp B thu được 6,72 lít CO2. Các thể tích đều đo ở đktc. Tính V

Neo Pentan sửa câu hỏi