Manucianbong

Hỗn hợp khí X có số mol là 0,4 mol gồm N2 và O2 chứa trong một bình kín, tỉ khối của hỗn hợp X so với khí H2 là 15,5. Người ta tăng nhiệt độ bình kín đến khoảng 3000°C một thời gian, thu được hỗn hợp khí Y. Cho B hấp thụ hết vào 100 ml dung dịch NaOH 2M, sau phản ứng thấy khối lượng chất tan tăng 3,7 gam. Hiệu suất của phản ứng giữa N2 và O2 là

A. 25%.         B. 37,5%.         C. 50%.         D. 75%.

Neo Pentan chọn trả lời