Neo Pentan

Hỗn hợp khí X gồm 0,15 mol C2H4; 0,25 mol C2H2 và 0,5 mol H2. Đun nóng X với xúc tác Ni một thời gian thu được hỗn hợp khí Y có tỉ khối so với H2 bằng 9. Hỗn hợp Y phản ứng tối đa với x mol Br2 trong dung dịch. Giá trị của x là:

A. 0,15.       B. 0,3.       C. 0,4.        D. 0,1.

Neo Pentan đã chọn câu trả lời