Lysin

Hỗn hợp M gồm este hai chức X mạch hở và este đơn chức Y. Cho 0,1 mol M tác dụng vừa đủ với 0,2 mol NaOH thu được dung dịch Z chứa 3 muối và ancol đơn chức T duy nhất. Cho T vào bình đựng Na dư thì khối lượng bình tăng lên 3,54 gam và có 0,672 lít khí thoát ra. Cô cạn dung dịch Z thu được 17,32 gam muối khan. Phần trăm khối lượng của X trong M gần nhất với giá trị nào sau đây?

A. 25%        B. 30%        C. 35%        D. 40%

Lysin đã trả lời