Phùng Hà Châu

Hỗn hợp rắn gồm MgCO3, Mg, MgO. Lấy m gam hỗn hợp X tác dụng vừa đủ với 2,575 mol
HNO3. Sau phản ứng kết thúc thu được 5,5104 lít (đktc) hỗn hợp khí Y gồm NO, CO2 có tỉ khối hơi so với H2 là 18,5 và dung dịch chứa 172,88 gam muối. Giá trị của m là?

A. 39,396.

B. 37,396.

C. 38,396.

D. 40,396.

Neo Pentan chọn trả lời