phongga28@gmail.com

Hỗn hợp T gồm 2 chất hữu cơ mạch hở A và B có công thức phân tử lần lượt là C4H8N2O5, C3H7NO5. Nếu thủy phân x mol A trong dung dịch NaOH (vừa đủ) hoặc x mol B trong dung dịch HCl (vừa đủ), cô cạn dung dịch sau phản ứng đều thu được hỗn hợp gồm khí và hơi (biết rằng, tỉ khối của chúng đều bằng nhau). Mặt khác, thủy phân hoàn toàn 33,1 gam hỗn hợp T trong KOH (vừa đủ), thì thu được hỗn hợp C chứa 48,97 gam muối. Hiệu khối lượng của A so với B có giá trị gần nhất với

A. 6.        B. 8.        C. 11.        D. 12.

Neo Pentan đã chọn câu trả lời