Neo Pentan

Hỗn hợp X chứa 1 amin no, đơn chức, mạch hở và 2 hydrocacbon (có số liên kết pi không quá 3) mạch hở, kế tiếp thuộc cùng dãy đồng đẳng. Đốt cháy 0,18 mol hỗn hợp X cần dùng 0,465 mol O2, thu được hỗn hợp Y gồm CO2, H2O và N2; trong đó CO2 và H2O có tổng khối lượng là 18,66 gam. Công thức phân tử của hydrocacbon có khối lượng phân tử lớn và phần trăm khối lượng của amin là

A. C2H6 và 38,96%.       B. C4H6 và 74,48%.

C. C3H6 và 41,81%.       D. C5H6 và 83,31%.

Neo Pentan đã chọn câu trả lời