Neo Pentan

Hỗn hợp X chứa các peptit có cùng số mol gồm Gly-Gly; Gly-Ala; Gly-Val; Ala-Ala; Ala-Val; Val-Val. Đốt cháy hoàn toàn 0,12 mol X cần dùng a mol O2, thu được CO2, H2O và N2. Giá trị của a là.

A. 1,02 mol            B. 0,81            C. 0,90            D. 1,14

Neo Pentan đã chọn câu trả lời