Phat2105

Hỗn hợp X gồm Al và Fe có tỉ lệ mol tương ứng 1:1. Để hòa tan hết 4,15 gam X cần ít nhất V lít HNO3 0,2M thu được dung dịch A và khí NO ( sản phẩm khử duy nhất ). Tìm V.

Neo Pentan đã chọn câu trả lời