𝐕𝐨 𝐃𝐢𝐧𝐡

Hỗn hợp X gồm axetilen và hydro có tỉ khối so với H2 bằng 5,8. Dẫn V lít (đkc) X đi qua ống đựng Ni, nung nóng, thu được khí Y có tỉ khối so với H2 bằng 29/3. Dẫn Y vào lượng dư AgNO3/NH3 thu được 18 gam kết tủa. Khí đi ra khỏi dung dịch phản ứng vừa đủ với 24 gam brom và còn lại khí Z. Tính V.

Neo Pentan sửa câu hỏi