Lana

Hỗn hợp X gồm axit đơn chức A, ancol đơn chức B và este đơn chức E (E tạo bởi A và B). Cho 8,18 gam hỗn hợp X tác dụng vừa đủ với 70 ml dung dịch NaOH 1M, thu được 3,68 gam ancol B và m gam muối. Mặt khác, đốt cháy hoàn toàn 8,18 gam hỗn hợp X, thu được 14,3 gam CO2 và 6,12 gam H2O. Phần trăm khối lượng của E trong hỗn hợp X gần với

A.35%.        B.  40%.        C.  30%.       D.  45%.

Neo Pentan đã chọn câu trả lời